We Connect for Europe

Voľný pohyb osôb

  • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
  • pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia;
  • pobývať v ňom na tento účel;
  • ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
  • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Voľný pohyb tovaru

Tovar je možné predávať vo všetkých členských štátoch EU.

Tovar z ostatných členských štátov nemôže byť znevýhodňovaný oproti domácemu výrobku clom alebo špeciálnou daňou.

Voľný pohyb služieb

Umožňuje podnikom ponúkať svoje služby i v ostatných členských štátoch.

Voľným pohybom služieb sa rozumie poskytovanie služieb cez hranice, tzn. bez toho, že by bol podnikateľ v štáte, kde službu poskytuje, usadený.

Voľný pohyb kapitálu

Voľný pohyb kapitálu je základným nástrojom jednotného trhu EU.

Znamená voľný pohyb finančného kapitálu a hmotného majetku po členských štátoch EU.

Občania Európskej Únie tak môžu využívať finančné služby v ktoromkoľvek inom členskom štáte.