We Connect for Europe

Hlavné ciele

  1. Vytvorenie trvalej siete medzi partnerskými obcami.
  2. Zapojenie občanov do demokratického života a posilnenie partnerstva smerom k Európskym štruktúram.

Sekundárne ciele

  1. Šírenie informácií o EÚ, jej politikách a princípoch
  2. Pretváranie občanov na aktívnych Európskych občanov
  3. Riešenie aktuálnych európskych tém a problémov

Voľný pohyb osôb

  • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
  • pracovať v danom štáte bez pracovného povolenia;
  • pobývať v ňom na tento účel;
  • ostať v ňom aj po ukončení zamestnania;
  • na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovné podmienky a všetky ďalšie sociálne a daňové výhody.

Voľný pohyb tovaru

Tovar je možné predávať vo všetkých členských štátoch EU.

Tovar z ostatných členských štátov nemôže byť znevýhodňovaný oproti domácemu výrobku clom alebo špeciálnou daňou.

Voľný pohyb služieb

Umožňuje podnikom ponúkať svoje služby i v ostatných členských štátoch.

Voľným pohybom služieb sa rozumie poskytovanie služieb cez hranice, tzn. bez toho, že by bol podnikateľ v štáte, kde službu poskytuje, usadený.

Voľný pohyb kapitálu

Voľný pohyb kapitálu je základným nástrojom jednotného trhu EU.

Znamená voľný pohyb finančného kapitálu a hmotného majetku po členských štátoch EU.

Občania Európskej Únie tak môžu využívať finančné služby v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Sieť medzi partnerskými obcami

Vďaka realizácii projektu vznikla sieť medzi partnerskými obcami. Jedná sa o hlbšiu formu integrácie a vzájomnej podpory. Jej výsledkom je charta partnerstva.

Zoznámenie sa s EÚ a jej prioritami

Projekt prispel významným spôsobom k rozvoju poznania EÚ. Občania spoznali jej základné piliere, slobody a princípy Európskeho občianstva.

Aktivizácia občanov

Išlo o aktivizáciu občanov smerom k Európskej Únii (vytvorenie aktívnych Európskych občanov).

Dôraz na mladšie generácie

Mladšie generácie predstavujú budúcnosť Európy. Ich vzdelávaním a prípravou sa dosiahlo u nich rozvoj základných myšlienok Európskeho občianstva.

We Connect for Europe
Obec Imeľ © 2016