We Connect for Europe

Hlavné ciele

  1. Vytvorenie trvalej siete medzi partnerskými obcami.
  2. Zapojenie občanov do demokratického života a posilnenie partnerstva smerom k Európskym štruktúram.

Sekundárne ciele

  1. Šírenie informácií o EÚ, jej politikách a princípoch
  2. Pretváranie občanov na aktívnych Európskych občanov
  3. Riešenie aktuálnych európskych tém a problémov